Hệ thống cổng thông tin dành cho đại lý bảo hiểm

Cổng thông tin cung cấp các thông tin cần thiết cho Đại lý bảo hiểm như chương trình đào tạo, các chính sách kinh doanh của Công ty, các chính sách thưởng, doanh thu và thu nhập đại lý hàng tháng…

Các hệ thống trên nền tảng BPM

Các giải pháp qui trình nghiệp vụ khác được phát triển trên các framework Workflow như Microsoft Sharepoint, Redhat BPM, IBM BPM.

Hệ thống tính phí bảo hiểm trực tuyến

Online Quotation System là hệ thống tính phí bảo hiểm cho phép các đại lý khi đi giao dịch có thể tính phí minh họa cho các sản phẩm bảo hiểm một cách nhanh chóng. Thông qua đó, khách hàng có cách nhìn trực quan về sản phẩm mình quan tâm.

Hệ thống Core Bảo hiểm phi nhân thọ

Với kinh nghiệm trong ngành Bảo hiểm, UNIT đã thiết kế mới và chuyển đổi thành Công Core Bảo hiểm Phi nhân thọ đáp ứng các nghiệp vụ bảo hiểm cũng như các nghiệp vụ kế toán bảo hiểm.

Hệ thống tính thu nhập đại lý bảo hiểm

Hệ thống cung cấp đầy đủ các thông tin về chính sách bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, doanh số và các hoạt động kinh doanh mà các đại lý bảo hiểm đã thực hiện trong thời điểm hiện tại và quá khứ