Cổng thông tin của Ngân hàng và Công ty tài chính

Cung cấp đến khách hàng và nhà đầu tư những thông tin hữu ích về sản phẩm, thông tin thị trường, các chương trình dành cho khách hàng cũng như các công cụ hỗ trợ khách hàng và nhà đầu tư tính toán lãi vay, lãi suất cho vay… hay thực hiện và xem các giao dịch tài chính cần thiết.

Hệ thống quản lý danh mục đầu tư

Hệ thống dùng quản lý danh mục đầu tư của Công ty tài chính: cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi. Giám sát việc mua vào và bán ra cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi trong danh mục, xác định giá trị hiện tại của danh mục đầu tư cũng như thu nhập từ lãi suất của trái phiếu và tiền gửi.

Hệ thống lưu ký chứng khoán

Hệ thống quản lý danh mục chứng khoán của các nhà đầu tư tại các Ngân hàng có chức năng lưu ký chứng khoán, kết nối online với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) để so sánh và đối chiếu các thông tin chứng khoán đang được sở hữu bởi nhà đầu tư.

Các hệ thống trên nền tảng BPM

Các giải pháp qui trình nghiệp vụ khác được phát triển trên các framework Workflow như Microsoft Sharepoint, Redhat BPM, IBM BPM.

Hệ thống báo cáo ngân hàng nhà nước

Từ ngày 01/01/2017, ngân hàng Nhà nước đã đưa vào sử dụng hệ thống báo cáo mới (một hệ thống duy nhất) để thay thế Hệ thống báo cáo Thông tư 31 và các hệ thống báo cáo khác trước đây

Hệ thống quản lý hồ sơ vay

Dựa trên nền tảng Qui trình BPM của các nhà cung cấp như IBM BPM, Redhat BPM, UNIT cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh toàn bộ qui trình cho vay từ qui trình tiếp nhận hồ sơ vay - đánh giá và thẩm định khách hàng - phê duyệt khoản vay - giải ngân đến tất toán hồ sơ vay

Hệ thống ngân hàng điện tử

Vayana là một mạng lưới tài chính cho phép các doanh nghiệp và các đối tác thương mại của họ nắm bắt được toàn bộ các giao dịch phải thu và phải thanh toán bằng hình thức điện tử thông qua Ngân hàng và các Tổ chức Tài chính.

Hệ thống quản lý thẻ ngân hàng

BankWORKS là một giải pháp phần mềm toàn diện hỗ trợ tất cả các khía cạnh trong công tác phát hành thẻ và nhận thẻ trong hoạt động của các tổ chức tài chính trên thị trường