Hệ thống quản lý hợp đồng

Hê thống quản lý hợp đồng LDMS (Legal Contract Management System) được xây dựng trên nền tảng Microsoft Sharepoint (phiên bản On Premix và Office 365)

Hệ thống quản lý tài sản

Hệ thống quản lý tài sản được dùng cho qui mô Công ty có nhiều chi nhánh, nhằm kịp thời theo dõi giá trị tài sản, tồn kho tài sản công cụ dụng cụ và vật tư tại các chi nhánh, văn phòng, kho bãi của Công ty.

Các hệ thống trên nền tảng BPM

Các giải pháp qui trình nghiệp vụ khác được phát triển trên các framework Workflow như Microsoft Sharepoint, Redhat BPM, IBM BPM.

Hệ thống quản trị doanh nghiệp

CANARY là một hệ thống ERP dành cho các Công ty thương mại bao gồm các phân hệ như mua hàng, bán hàng, quản lý kho, quản lý tài sản, phải thu, phải trả, thu, chi và các nghiệp vụ kế toán tài chính đi kèm.

Hệ thống quản lý ngân sách

Hệ thống quản lý ngân sách là một hệ thống chuyên nghiệp dành cho bộ phận tài chính, trưởng các bộ phận theo dõi và giám sát ngân sách chi tiêu hoạch định và thực tế trong năm.

Hệ thống quản lý thiết bị xây dựng

Construction Management System là hệ thống quản lý đặc thù dùng trong ngành xây dựng, là nơi để quản lý các thiết bị vào ra trên công trường và là nơi tập hợp chi phí theo từng công trình xây dựng

Hệ thống quản lý mua hàng

Hệ thống áp dụng cho các doanh nghiệp có quy mô lớn đa chi nhánh, đa phòng ban, giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ qui trình mua hàng từ việc hoạch định ngân sách đến qui trình phê duyệt mua hàng, so sánh giá, chọn nhà cung cấp, lập đơn hàng, nhận hàng, quản lý hàng tồn đến qui trình thanh toán cho nhà cung cấp.

Hệ thống quản lý nguồn nhân lực

Hệ thống quản lý nguồn nhân lực là một giải pháp toàn diện bao gồm nhiều phân hệ như Quản lý tuyển dụng, quản lý đào tạo, quản lý hồ sơ và quá trình làm việc của nhân viên, quản lý nghỉ phép, chấm công, tính lương, bảo hiểm…