Hệ thống lưu ký chứng khoán

Hệ thống quản lý danh mục chứng khoán của các nhà đầu tư tại các Ngân hàng có chức năng lưu ký chứng khoán, kết nối online với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) để so sánh và đối chiếu các thông tin chứng khoán đang được sở hữu bởi nhà đầu tư.


Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
UNIT CORP
Điện thoại: (+84 8) 3 9295 666 | Fax: (+84 8) 3 9290 285
Email: info@unit.com.vn