Hệ thống quản lý danh mục đầu tư

Hệ thống dùng quản lý danh mục đầu tư của Công ty tài chính: cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi. Giám sát việc mua vào và bán ra cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi trong danh mục, xác định giá trị hiện tại của danh mục đầu tư cũng như thu nhập từ lãi suất của trái phiếu và tiền gửi.


Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
UNIT CORP
Điện thoại: (+84 8) 3 9295 666 | Fax: (+84 8) 3 9290 285
Email: info@unit.com.vn