Dịch vụ nhóm chuyên dụng:
UNIT cung cấp phần mềm và đội ngũ CNTT chuyên dụng tại văn phòng Khách hàng. Đội ngũ này sẽ làm việc và được kiểm soát trực tiếp bởi Khách hàng.

Hội thảo trên web / Dịch vụ hỗ trợ sự kiện:
Dịch vụ này cung cấp các tùy chọn CNTT đầy đủ cho các Khách hàng thường tổ chức các sự kiện tiếp thị, hội thảo trực tuyến.